Dyslexie

Ernstige enkelvoudige dyslexie

Voor kinderen die veel moeite hebben met (technisch) lezen en spellen, is de kans aanwezig dat hij of zij dyslexie heeft. Vanuit de Beamtûke onderzoekt Tessa Fennema – logopediste – je zoon/ dochter op de aanwezigheid van dyslexie en behandelt deze als het binnen de vergoede dyslexiezorg valt.

Therapeutisch Kindercentrum ‘De Beamtûke’ is een samenwerking van verschillende specialisten met diverse disciplines. Voor logopedie en dyslexiezorg is een samenwerking aangegaan met Logopediepraktijk Willewiis uit Franeker, Gezondheidscentrum Bjirmenstate in Sexbierum, Gezondheidscentrum Buitenhove in Leeuwarden en Gezondheidscentrum It Buro in Bolsward.

Vergoedingscriteria

De Beamtûke onderzoekt en behandelt alleen kinderen die onder de vergoede dyslexiezorg vallen. Dat zorgt dat je kind aan een aantal harde criteria moet voldoen voordat we de behandeling kunnen starten. Je kind moet in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • je kind heeft al minimaal zes maanden intensieve begeleiding gehad waar het gaat om problemen op het gebied van technisch lezen óf technisch lezen en spellen;
  • ondanks deze hulp houdt je kind een grote achterstand op het gebied van technisch lezen óf technisch lezen en spellen.

Op www.kwaliteitsinstituutdyslexie.nl vind je meer informatie over de criteria voor vergoede dyslexiezorg. De vergoeding van dyslexiezorg gaat via de gemeente. De Beamtûke heeft contracten met vrijwel alle gemeenten in Friesland.

Na akkoord

Als er voldaan is aan de eisen van de vergoedingscriteria en de gemeente geeft akkoord dan begint het traject bij de Beamtûke met een onderzoek dat uit twee delen bestaat:

  • Een psychologisch onderzoek. In dit onderzoek zullen we onder meer de intelligentie van je kind testen;
  • Een logopedisch onderzoek. Dit onderzoek is gericht op lezen en spellen. Daarnaast worden de vaardigheden als letterkennis en het snel kunnen oproepen van informatie uit het geheugen onderzocht. Het logopedisch onderzoek wordt afgenomen op één van de logopediepraktijken die zijn aangesloten bij  de Beamtûke.

UITSLAG & ADVIES
De uitkomst van het onderzoek bespreken we op de logopediepraktijk waar het onderzoek is afgenomen. Het advies dat door ons is opgesteld, is ook onderdeel van dit gesprek. Bij het gesprek is behalve de logopediste ook een orthopedagoog/ psycholoog aanwezig.

De behandeling

Wanneer ouder en kind akkoord gaan met het behandeladvies dan starten we de behandeling bij één van de logopediepraktijken die bij de Beamtûke zijn aangesloten. Uitgangspunt voor de Beamtûke is dat de dyslexiebehandeling zo dicht mogelijk bij de woonplaats van het kind gebeurt. Met logopediepraktijken in Franeker, Bolsward, Sexbierum en Leeuwarden menen wij de regio goed te hebben afgedekt.

HOE VAAK? HOE LANG EN WANNEER?
De dyslexiebehandeling vindt in principe iedere week plaats op de aangewezen logopediepraktijk. De behandeling neemt zo’n 45 minuten in beslag. Hebben we een aantal behandelingen gehad dan nemen we contact op met de school van je zoon of dochter. We stemming met de leerkracht af hoe we de hulp het beste kunnen inregelen. In overleg met ouders, school en natuurlijk met het kind zelf, maken we een behandeling op maat.

De begeleiding kent vaak dezelfde drie pijlers: 1) bewustwording/de sociaal emotionele ontwikkeling, 2) het lezen óf het lezen en het spellen, en 3) de mogelijke dispensaties en compensaties binnen het onderwijs.